Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đầu nối vào quốc lộ ( QL.31, QL.37 và QL.279) - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đầu nối vào quốc lộ ( QL.31, QL.37 và QL.279) - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS313
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng