Thủ tục hành chính: Chấp thuận hồ sơ đề nghị điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô trong phạm vi 20% - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận hồ sơ đề nghị điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô trong phạm vi 20% - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071535-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Biên bản kiểm tra
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng