Thủ tục hành chính: Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS485
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.
+ Đối với bến thủy trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa, thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, Chi cục Đường thủy nội địa có văn bản trả lời.
+ Đối với bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển, trước khi chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến bằng văn bản của Cảng vụ Hàng hải khu vực. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, Cảng vụ Hàng hải khu vực có văn bản trả lời.
+ Đối với bến khách ngang sông, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến xây dựng bến. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản trả lời.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng bến hoặc văn bản trả lời chủ đầu tư về lý do không chấp thuận chủ trương xây dựng bến; Hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa là 12 tháng, kể từ ngày ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng