Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-035668-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ban quản lý thông báo bằng văn bản đến văn phòng đại diện Đối với những bộ hồ sơ chưa hợp lệ Ban quản lý thông báo để thương nhân nước ngoài sửa đổi, bổ sung
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng