Thủ tục hành chính: Chấm dứt dự án đầu tư - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt dự án đầu tư - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-016123-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày kể từ ngày dự án đầu tư hết hạn theo quy định mà doanh nghiệp vẫn không triển khai dự án
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng