Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-064568-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng