Thủ tục hành chính: Cấp thẻ công chứng viên - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ công chứng viên - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS470
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tư pháp kèm theo hồ sơ và danh sách trích ngang của người đề nghị cấp thẻ công chứng viên.
- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cấp thẻ công chứng viên.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ công chứng viên.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng