Thủ tục hành chính: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-148928-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (10 ngày xét tính hợp lệ hồ sơ, 20 ngày cấp sổ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng