Thủ tục hành chính: Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-056722-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng