Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu) - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu) - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-261027-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cơ quan, tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Đối với người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên, thời hạn giải quyết là:
- Không quá 10 ngày;
- Trường hợp kết quả xác minh về án tích của Công an chưa đầy đủ, cần phải xác minh thêm thông tin về án tích tại các cơ quan có liên quan thì thời hạn giải quyết là trong thời hạn 22 ngày làm việc.
(Cơ sở pháp lý: khoản 1, Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; Điều 26 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ và khoản 4 Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP)
* Đối với người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ khi đủ 14 tuổi trở lên đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, thời hạn giải quyết là:
- Không quá 15 ngày;
- Trường hợp kết quả xác minh về án tích của Công an chưa đầy đủ, cần phải xác minh thêm thông tin về án tích tại các cơ quan có liên quan thì thời hạn giải quyết là trong thời hạn 27 ngày làm việc.
(Cơ sở pháp lý: khoản 1, Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; Điều 26 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ và khoản 4 Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp số 1
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng