Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác (Bao gồm công trình xây dựng các công trình giao thông, khoan, đào lòng, lề đường, lắp đặt và sửa chữa đường ống nước, và các công trình xây dựng thiết yếu khác có liên quan đến đường bộ) - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác (Bao gồm công trình xây dựng các công trình giao thông, khoan, đào lòng, lề đường, lắp đặt và sửa chữa đường ống nước, và các công trình xây dựng thiết yếu khác có liên quan đến đường bộ) - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-039859-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng