Thủ tục hành chính: Cấp mới giấy phép xây dựng công trình - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép xây dựng công trình - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109657-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng