Thủ tục hành chính: Cấp mới giấy Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá Bất động sản - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới giấy Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá Bất động sản - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-072254-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng