Thủ tục hành chính: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại phù hiệu, biển hiệu xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch, xe taxi - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới, cấp đổi, cấp lại phù hiệu, biển hiệu xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch, xe taxi - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-191076-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông - Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông - Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng