Thủ tục hành chính: Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-265605-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ tư vấn viên pháp luật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng