×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS354
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UỦy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng