Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285211-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh hoặc Phòng Công thương các huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh hoặc Phòng Công thương các huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua bưu điện
+ Nộp trực tiếp tại Phòng Công Thương, Phòng kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(Cấp lại lần thứ…)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng