Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-BS147
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng