Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe: Người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, được sát hạch lại lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lái xe: Người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, được sát hạch lại lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS13
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày trúng tuyển kỳ thi lại
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng