Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Sông nội đồng) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Sông nội đồng) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-063559-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng