Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-BS12
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Thông tin – truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ tại bộ phận và trả kết quả hoặc qua đường Bưu chính theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 28 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Điện thoại: 053.3554715.
- Fax: 053.3554711
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, đối với việc cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng