Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 2- An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 2- An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS424
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức kiểm tra, lập văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 đủ điều kiện hoạt động
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản để nghị cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 đủ điều kiện hoạt động
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng