Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-064391-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng