Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-012549-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng