Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-258186-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 09 ngày.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày.
- Ủy ban nhân dân huyện 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng