Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi bị mất) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi bị mất) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-277679-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng