Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-084214-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng