Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS358
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 01 (một) ngày làm việc;
- Thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận
* Đối với các trường hợp:
+ Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc
+ Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng
+ Khi phát hiện có sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ sở đề nghị hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
Thời hạn xem xét, đối chiếu hồ sơ gốc tại cơ quan và giải quyết cấp lại giấy chứng nhận là 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Thẩm xét hồ sơ và cấp lại giấy chứng nhận.
* Đối với các trường hợp:
+ Khi cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan đến cơ sở trong giấy chứng nhận.
+ Khi giấy chứng nhận hết hiệu lực
+ Khi bị thu hồi giấy chứng nhận theo qui định tại Điều 13 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Chi cục quản lý chất lượng thành lập đoàn kiểm tra từ 2- 5 người để tiến hành thẩm định, đánh giá cơ sở xin cấp lại giấy chứng nhận;
- Trong thời hạn 5 ( năm ) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Chi cục quản lý chất lượng có trách nhiệm thông báo cho cơ sở kế hoạch kiểm tra trước thời điểm tiến hanh thẩm định đánh giá ít nhất là 5 (năm ) ngày làm việc. Kế hoạch kiểm tra nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và yêu cầu kiểm tra;
- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc ngày có kết quả thử nghiệm mẫu của đoàn kiểm tra, Chi cục quản lý chất lượng cấp lại giấy chứng nhận cho cơ sở
Trường hợp chưa đủ điều kiện đã được nêu rõ trong biên bản kiểm tra. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, Chi cục xem xét, đánh giá việc báo cáo khắc phục (nếu cần thiết sẽ cử đại diện kiểm tra lại). Nếu đạt yêu cầu, trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc có kết quả kiểm tra lại, Chi cục quản lý chất lượng cấp lại giấy chứng nhận cho cơ sở.
Trong trường hợp cơ sở có kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A hoặc B, thời hạn xem xét và cấp lại giấy chứng nhận là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận không thành lập đoàn kiểm tra.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận Chi cục trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận có chữ “Bản cấp lại”.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng