Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-228886-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thông tin – truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Tryền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông (Số 10, đường Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), thông qua hệ thống bưu chính hoặc đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng