Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-023479-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng