Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xe tập lái - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xe tập lái - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071536-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng