Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-244496-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: - Đối với công trình: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với cải tạo, sửa chữa: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng tạm kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng