Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3 /ngày đêm - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3 /ngày đêm - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-043903-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng