Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-011508-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng