Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-101323-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng