Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội - Cần Thơ

Thông tin

Số hồ sơ: T-CTH-050511-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 23 ngày, UBND thành phố 07 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng