Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS237
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Y tế.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng