Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-152246-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Tryền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng