Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-016232-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch : 5 ngày; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng