Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thi công đấu nối đường giao thông công cộng của địa phương vào Quốc lộ hoặc nâng cấp, mở rộng quy mô đấu nối đường - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thi công đấu nối đường giao thông công cộng của địa phương vào Quốc lộ hoặc nâng cấp, mở rộng quy mô đấu nối đường - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-031255-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao Thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm viêc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng