Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-029084-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Đấu thầu, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng - Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng