Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-063803-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng