Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-030029-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Phòng nghiệp vụ văn hoá)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng