Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-BS71-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng