Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-214638-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyệnPhòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng