Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-149966-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/Tp. nơi có công trình khoan thăm dò
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với công trình thăm dò có quy mô dưới 3.000 m3/ngày đêm. Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng