Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác tận thu, tân dụng gỗ tự nhiên - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai thác tận thu, tân dụng gỗ tự nhiên - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-153850-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng