Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hành nghề thu gom vận chuyển chất thải nguy hại - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hành nghề thu gom vận chuyển chất thải nguy hại - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-047926-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 61 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng