Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép dạy thêm cấp Trung học phổ thông - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép dạy thêm cấp Trung học phổ thông - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-117092-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày sau khi nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng