Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính Phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính Phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-147205-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy phép công diễn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng